Therma AS
Header
Vår visjon
 
 

Et utvalg av våre leveranser innen ulike bransjer:

Fiskeindustri og akvakultur

 • Egersund Seafood, Egersund.
Til Egersund Seafood har vi levert skruekompressor, fordampere og annet utstyr for to frysetunneler med samlet kapasitet på innfrysing av 240 tonn pelagisk fisk i døgnet. I tillegg er det levert fordampere med tilhørende utstyr for et fryselager, en fordunstningskondensator, samt en del annet utstyr.
 • Vikomar, Harøysund.
Vi har levert totalt 4 stk. skruekompressorer med tilhørende væskeutskiller m/pumper, samt kondensatorer og frysetuneller for innfrysing av totalt 450 tonn pelagisk fisk pr. døgn til Vikomar. Anlegget er utstyrt med varmegjenvinning fra oljekjølerkretsen for oppvarming av produksjonslokaler.
 • Norway Pelagic.
Til et større antall av Norway Pelagics produksjonsanlegg rundt om i Norge har vi gjennom de siste årene levert en rekke skruekompressorer med tilhørende utstyr, samt annet kuldeteknisk utstyr inkludert frysetunneler, fryse- og kjøleromsfordampere og kondensatorer.
I Måløy har vi levert et komplett nytt ammoniakkanlegg for Norway Pelagic Sentrallager som ble åpnet i 2011. Fryselageret kan romme inntil 20.000 tonn frossenfisk. Dette anlegget er bygget med stor fokus på energioptimalisering og det er levert 3 stk skruekompressorer av Mycoms nye J-serie, som har vesentlig høyere COP enn tidligere kompressortyper. Kompressorene er dessuten utstyrt med permanentmagnetmotorer, som har høyere virkningsgrad enn tradisjonelle motorer. Fryseromsfordamperne og kondensatoren er valgt ut med små temperaturdifferanser, slik at kompressorene går på så små trykkdifferanser som mulig. Det er også valgt et avrimingssystem som ikke krever økning av kondensatortrykket under avriming.
 • Sundsfjord Smolt, Sundsfjord.
I samarbeid med Artec Aqua AS har vi levert energianlegget til Sundsfjord Smolt, inkl. varmevekslere og to varmepumper med kapasitet 1300 kW til startforing og to varmepumper til klekkeriet med kapasitet ca. 230 kW.
 • Follasmolt (Salmar), Follafoss.

I samarbeid med Artec Aqua AS har vi levert energianlegget til Follasmolt AS, inkl. varmevekslere og varmepumpe med kapasitet 1850 kW. Vi har også levert kjøle-/ varmeanlegg til klekkeri, hvor man kan oppnå jevn og uavhengige temperaturer på tre separate kretser. Totalt er det montert 9 vekslere for kjøling, oppvarming, gjenvinning av varme, og forkjøling, eventuelt foroppvarming, ved hjelp av sjøvann.

 • Flatanger Settefisk
I samarbeid med Artec Aqua AS har vi levert energianlegget til Flatanger Settefisk, inkl. varmevekslere og to varmepumper med maks kapasitet 3100 kW.
 • Nova Sea, Lovund.
I de siste årene har vi hatt mange leveranser til Nova Seas lakseslakteri på Lovund. Bl.a. kan nevnes frysetunnel, 2 RSW- anlegg, 2 ismaskiner med kapasitet 2 x 46 tonn/døgn, 2 skruekompressorer med moderne Tekno-Tronic® styring, og fryseanlegg for nytt fryselager.
 
Næringsmiddelindustri
 
 • Nortura, Malvik.
Vi har levert et komplett ammoniakk kuldeanlegg for Norturas nye slakteri i Malvik som ble idriftsatt i 2010. Anlegget er dimensjonert for slakt av 85 tonn storfe og 67,5 tonn småfe (lam) pr. døgn. Anlegget er et tradisjonelt 2-trinns anlegg med pumpesirkulasjon for både frys og kjøl. Til hvert av trinnene er det levert 3 stk skruekompressorer. På arbeidsrom med temperatur på +12°C og alle ventilasjonsaggregater benyttes glykol. Det er også levert en varmepumpe med 2 stk stempelkompressorer tilknyttet anleggets høytrykksside.
 • Tine Meieriet Oslo.
I forbindelse med Tines utbygging av anlegget på Kalbakken i Oslo har vi levert det kuldetekniske utstyret. Anlegget er et ett-trinns ammoniakkanlegg, men med to væskeutskillere med temperaturnivå på henholdsvis -10°C og +2°C. Det er tilknyttet sekundærkjølere for henholdsvis propylenglykol og isvann. Anlegget erstatter delvis også det eksisterende anlegget for isvannsakkumulering og kjølerom. Det er også levert en 40 bars varmepumpe. Isvannssystemet benyttes til ventilasjon og noe prosesskjøling og er utrustet med 2 stk. stempelkompressorer mens -10°C-systemet har 3 stk. skruekompressorer. For varmepumpen benyttes 3 stk. stempelkompressorer. Alle kompressorene er frekvensstyrte. Det er levert 4 stk. luftkjølte kondensatorer og en kombinert olje-/frikjøler.
 • Diplom-Is, Skytta.
Diplom-Is bygget komplett nytt maskinrom og kuldeanlegg for sitt produksjonsanlegg på Skytta. Vi leverte et 2-trinns ammoniakk pumpesirkulasjonsanlegg med to ulike temperaturer på lavtrykksiden, -44°C og -37°C. I tillegg er det levert en varmepumpe. Kuldeanlegget betjener produksjon, fryselager i fjell, samt isvannskjøling til silo. For fryselageret brukes CO2 som kuldebærer. Det ble levert total 10 kompressorer: 3 skruekompressorer for -44°C systemet, 2 skruekompressorer for -37°C systemet, 3 skruekompressorer for -9°C systemet og 2 stempelkompressorer for varmepumpen.
 • Nidar, Trondheim.
Vi har levert et ammoniakk væskekjøleaggregat med en skruekompressor og luftkjølt kondensator for prosesskjøling for Nidars produksjonsanlegg i Trondheim.
 • Norrek Dypfrys, Larvik.
Til Norrek Dypfrys har vi har levert kuldeanlegg til et fryselager for grønnsaker med fire rom, totalt på ca. 28.000 m3. Anlegget er et kaskadeanlegg CO2/NH3 på totalt ca. 320 kW. Det er benyttet CO2 pumpesirkulasjon med 2 stk. stempelkompressorer både på CO2-siden og på ammoniakksiden. Det er montert en overheter på ammoniakksiden for å varme glykol til avriming og undervarme.
 • Mesterbakeren, Sellebakk.
Til Mesterbakeren i Sellebakk har vi levert et ammoniakk pumpesirkulasjonsanlegg til en båndfryser. Leveransen består av en skruekompressor og luftkjølt kondensator, samt en tørrkjøler for fjerning av oljekjølervarmen.
 
 Distribusjonslager
 • ASKO Øst, Vestby.
ASKO, som er grossisten for Norgesgruppen, bygde nytt regionslager i Vestby i 2002. Vi leverte kuldeanlegget som betjener diverse kjøle- og fryselagre, samt varmegjenvinning for bygningsoppvarming. Anlegget har blitt utvidet på både kjøl og frys de siste årene og totalt har vi levert 10 stempelkompressorer og en skruekompressor, et stort antall fryseromsfordampere og glykolkjølere for kjølelagrene, to fordunstningskondensatorer, samt diverse tilhørende utstyr og et overordnet styresystem.
 • Bodø Fryseterminal, Bodø.
Vi har leverte kuldeanlegget til Bodø Frysterminal, hvor bl.a. Nortura og Tine er leietakere og brukere. Anlegget er et ammoniakkanlegg som kjøler glykol til -10°C. Kald glykol sirkulerer i alle kjølerom, arbeidsrom og intensivkjølere. Totalt er det montert 15 kjølere i de forskjellige rommene. Vi har også montert fryse-/tinetunneler for frysing/tining av 2 x 20 tonn slakt. Tunnelene har frekvensstyrte vifter, og egen PLS-styring for nøyaktig styring av fryse- og tineprosessen.
 • Rema Distribusjon Norge, Hylkje.
Til Rema Distribusjon Norges lager i Hylkje ved Bergen har vi levert et CO2/NH3 kaskadeanlegg med CO2 direkteekspansjon på frys og CO2 pumpesirkulasjon på kjøl. I tillegg er det kjøling av glykol for klimakjøling med selvsirkulasjon med ammoniakk. Anlegget har 4 stempelkompressorer for CO2 og 4 stempelkompressorer for ammoniakk. I tillegg til luftkjølte kondensatorer har anlegget også en varmegjenvinningskondensator.
  
Isbaner
 • Frogner Stadion, Oslo.
Frogner Stadion har en utendørs kunstfrossen isflate for 400 m hurtigløp og bandy, med et areal på ca 11.500 m2. For å betjene dette har vi levert et ammoniakk kuldeanlegg med ytelse på 2,5 MW som kjøler ned CaCl-lake som sirkuleres i banedekket. Anlegget består av to skruekompressorer med frekvensregulering, lakekjøler med selvsirkulasjon, to fordunstningskondensatorer og en varmegjenvinningskondensator.
 • IDDA Arena, Kristiansand.
IDDA Arena, med kunstfrosne isflater for hockey og curling, er Norges første isbane med CO2-fordampning i banedekket. Vi har her levert et ammoniakkanlegg hvor ammoniakken fordamper mot kondenserende CO2, som pumpes ut i banedekket hvor den fordamper for så å returnere til ammoniakkfordamperne hvor CO2-gassen igjen kondenseres. Ammoniakkanlegget har 3 stk stempelkompressorer, luftkjølt kondensator, samt overhetningsveksler og vannkjølt kondensator for varmegjenvinning.
 • Kristins Hall, Lillehammer.
R22-anlegget, som ble installert da Kristins Hall ble bygget til OL på Lillehammer, ble i 2011 erstattet med et miljøvennlig ammoniakkanlegg. Det nye anlegget ble bygget i et nytt maskinrom, slik at ishallen kunne være i drift under hele byggeperioden. Ut over selve Kristins Hall er det nye anlegget bygget for også å levere kulde til en ny curlinghall og en ny treningshall for hockey. Anlegget har tre stempelkompressorer, hvorav to med frekvensregulering. For å holde all ammoniakk inne i maskinrommet brukes vannkjølte kondensatorer som kjøles med en krets knyttet opp mot tørrkjølere utenfor bygget. Det brukes platefordampere med selvsirkulasjon, én for Kristins Hall og curlinghallen og én for treningshallen.
 
Energisentraler/varmepumper
 • Kongsberg Teknologipark, Kongsberg.
Det har siden 2003 vært strategisk satsing på varmepumpeteknologi i takt med utbygging og utvikling av Kongsberg Teknologipark. Siden 2006 har vi levert tre energisentraler for varme og kjøling til ulike deler av Teknologiparken, alle med ammoniakk som kuldemedium. På to av anleggene benyttes ingen annen varmekilde for varmepumpene enn selve kjølingen, mens for det siste anlegget kan det i perioder også hentes varme fra avløpsvann. Samlet har de tre anleggene en kjøleytelse på ca 8,8 MW med distribusjonstemperatur 8°C og ca 1,75 MW med distribusjonstemperatur 12°C. Varmeytelsen er ca 4,9 MW med distribusjonstemperatur 77°C og ca 1,3 MW med distribusjonstemperatur 65°C.
 • Bio Varme, Moss.
Bio Varme er leverandør av fjernvarme og fjernkjøling i Moss. Vi har levert et ammoniakkanlegg for fjernkjølingen, med et topptrinn med varmepumpe som leverer deler av fjernvarmen, sammen med andre varmekilder, bl.a. brenning av kornavrens. Anlegget har en kjøleytelse på 1500 kW med en utgående vanntemperatur på 6°C og en varmeytelse på 1250 kW med en utgående vanntemperatur på 74°C. For å balansere varme- og kjølebehovet avhengig av belastning varmeveksles mellomtrinnet med sjøvann fra Mossesundet.
 • Stavanger Forum, Stavanger.
Stavanger Forum er et av Norges største utstillings- og konferanseanlegg og er bl.a. vertskap for verdens nest største olje og gass utstilling ONS. Anlegget består av flere bygninger, inkl. hotell, konferanselokaler og kombinerte idretts- og utstillingshaller. Når alt er ferdig utbygd vil anlegget bl.a. omfatte tre ishaller, med totalt 4 hockeybaner og 4 curlingbaner. Som en del av utbyggingen er det bygget en egen energisentral for kjøling og oppvarming, hvor vi har levert alt kjøleteknisk utstyr. Anlegget er et ammoniakk kjøleanlegg med varmepumpe på toppen. For lavtrykkstrinnet omfatter anlegget 5 skruekompressorer, mens varmepumpen har en skruekompressor og en stempelkompressor. Det er omfattende systemer for energilagring med bl.a. varmebrønner, lagertank for varmtvann og ispåfrysingstank for kjøling.

 

 

Vårt miljø
Vi tar samfunnsansvar og jobber for et grønt miljø.
Les mer.


HMS

Alle som utfører arbeid i eller for Therma skal føle seg trygge med hensyn til å unngå skader eller ulykker.
Les mer

      

 

Therma Industri AS  © 2010  – Ole Deviks vei 4, 0666 OSLO, tlf. 22970513 – Faks 22970514 -  oslo@therma.no

 
  Utviklet av Bysant AS